children-on-swimming-class-473428034_med-1559x610
what-parents-shouldnt-let-kids-do-at-pool-1529945762
PlayPause
Regulamin

 1. Organizatorem zajęć jest SWIMKLUB.
 2. Osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych przez SWIMKLUB obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć oraz regulaminu obiektu ( pływalni), na którym odbywają się zajęcia.
 3. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest wyłącznie po opłaceniu kursu.
 4. Organizator ma prawo odmówić udziału w zajęciach Uczestnikowi, który nie opłacił wynagrodzenia w ustalonym terminie. Wznowienie udziału w zajęciach może nastąpić dopiero po uregulowaniu płatności.
 5. Brak zapłaty wynagrodzenia jest podstawą do wypowiedzenia uczestnictwa w kursie ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Zajęcia trwają 30 oraz 45 minut ( dodatkowo 25 minut na przebranie się przed/po zajęciach). Łącznie 55 oraz 70 minut pobytu na basenie. Po przekroczeniu tego limitu oraz naliczeniu opłaty dodatkowej należy we własnym zakresie dokonać dopłaty w kasie obiektu. 
 7. Na zajęcia należy przybyć 10 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, a następnie punktualnie zgłosić się do Instruktora. Obowiązuje czepek, strój kąpielowy i okulary – zgodnie z regulaminem basenu.
 8. Uczestnicy kursu pływają na wyznaczonych torach, a bezpośrednio po zajęciach należy opuścić płytę basenu.
 9. Odrobienie zajęć możliwe jest tylko w przypadku zgłoszonej nieobecności. Zgłoszenie nieobecności musi nastąpić co najmniej 24 godziny wcześniej w formie sms lub mailowej. Niezgłoszone nieobecności przepadają. Odrobienie zajęć uzależnione jest od dostępności wolnych terminów i odbywa się podczas ostatniego tygodnia trwania kursu. Nieobecności nie przechodzą na poczet kolejnego kursu.
 10. Uczestnicy kursu mają zagwarantowane miejsce w kolejnym kursie po rezerwacji dokonanej na co najmniej 2 tygodnie przed jego zakończeniem, pod warunkiem wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie.
 11. Osoby rezygnujące z zajęć otrzymują zwrot pieniędzy za niewykorzystane lekcje, o ile zgłoszenie nastąpiło w pierwszym miesiącu trwania kursu.
 12. Rodzice odprowadzają małe dzieci do wejścia na płytę basenu i tam też odbierają je punktualnie po zajęciach.
 13. Przed zajęciami i po ich zakończeniu odpowiedzialność za osoby nieletnie w pełni ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 14. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu na którym odbywają się zajęcia.
 16. W przypadku nie przestrzegania zapisów Regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika z kursu, bez zwrotu pieniędzy.

UCZESTNICTWO W KURSIE JEST JEDNOCZEŚNIE POTWIERDZENIEM ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAPISAMI POWYŻSZEGO REGULAMINU ORAZ POTWIERDZENIEM O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ UCZESTNIKA KURSU DO AKTYWNEGO UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH.

+48 661 606 607
swimklub@gmail.com